เชิญติดต่อร่วมงานมุทิตาจิต 15 กันยายน 2560 ณ โดม 40 ปี
แปลอักษรถวายพ่อ ร.9
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนถวายอาลัย
นักเรียนลงนาม ถวายอาลัย
รับขวัญน้อง 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันสุนทรภู่
วันภาษาไทย
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา
มอบเกียรติบัตรวงโปงลางสาระศิลป์
อบรมจัดทำหลักสูตรศตวรรษที่ 21

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

        ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนพรเจริญวิทยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๕๐  ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๑ ถนน พังโคน-บึงกาฬตำบลพรเจริญ  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๘๐ โทรศัพท์๐๔๒-๔๘๗๐๙๖-๗   e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

website   http://www.pcw.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

 ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.๑ ถึงระดับ ม.๖  แบบสหศึกษา

 ๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกนิยม  บ้านวังยาว  บ้านโนน  บ้านสร้างคำ บ้านดงเสียด   บ้านหนองบัวน้อย   บ้านโคกสว่าง   บ้านหนองผักแว่น   บ้านสามแยก   บ้านโคกอุดม   บ้านปรารถนาดี   บ้านใหม่ศรีชมภู


ประวัติข้อมูลด้านการบริหาร

  ๒.๑ ทำเนียบ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร 

         ๒.๑.๑  นายอุทัย        เลิศล้ำ               (พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๒)

         ๒.๑.๒  นายสมภาร     ร่มโพธิ์ทอง          (พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๙)

         ๒.๑.๓  นายนิกร         จันทระ               (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๕)

         ๒.๑.๔  นายธรรมนูญ  เดชกุญชร            (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๐)

         ๒.๑.๕  นายคำมูล       แพงสวัสดิ์           (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๗)

         ๒.๑.๖  นายไพบูลย์    นาคเสน              (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕)

         ๒.๑.๗  นายประยูร    ยวนยี                  (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

                               

 ๒.๒   รองผู้อำนวยการ

          ชื่อ นายเกตุแก้ว  หาญเชิงชัย               รองผู้อำนวยการงานบริหารการเงินและงบประมาณ

          ชื่อ นายนรภัทร    สิทธิจักร                  รองผู้อำนวยการงานบริหารงานวิชาการ

          ชื่อ นายวิวัฒน์     สารเนตร                  รองผู้อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป

          ชื่อ นางวิลาวัลย์  ชัยทวีกุล                  รองผู้อำนวยการงานบริหารงานบุคลากร


เครื่องหมายของโรงเรียน   ตราเอราวัณล้อมด้วยรวงข้าว            

                                                                  

ความหมาย

                     การพัฒนาชีวิตและสังคม เกิดจากผลรวมทางการศึกษาและ “เอราวัณ” เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน บริการชุมชนเพื่อพัฒนาบ้านเมือง

คำขวัญ                            เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง

คติพจน์                            นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน                 ม่วง-เหลือง

อักษรย่อโรงเรียน                พ.จ.ว.

อาณาเขต                         ทิศเหนือ จรดหมู่บ้านเอราวัณ 

                                      ทิศใต้ จรดที่นา นายสมร  แก้วกัณหา

                                      ทิศตะวันออก จรดทางหลวงแผ่นดินสาย พังโคน-บึงกาฬ

                                     ทิศตะวันตก จรดที่นา นายน้อย  เขียงจ้อย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี มีความรู้คูคุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬา

บุคลิกของโรงเรียน :: สะอาด ระเบียบวินัย อนุรักษ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 


 

directorpcw

 

R3

 

 

:::ผู้เยี่ยมชม:::

0967071
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
259
309
1485
963319
6155
42168
967071

IP: 23.20.86.177
เวลา: 2017-10-19 19:47:54
Joomla templates by Joomlashine