นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้แนวคิดการปฎิบัติงานกับ ผู้บริหารคณะครู
ร่วมให้กำลังใจ นาวสาวสิริยากร มิ่งโอโล นักขว้างจักร เยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันคัดเลือกยูธโอลิมปิค 2018
กิจกรรมงานผะเหวดอำเภอพรเจริญ 4 มีนาคม 2561
นักเรียนร่วมแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งงานยางพารา 2561
นักเรียนสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
พระเอก เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้อง
รับขวัญน้อง 2560
คณะครู นักเรียนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอวานรนิวาส วันที่ 31 ก.ค.2560
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

  " โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิชาการ งานอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย "        

--------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Responsibility)

๑. โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติ

๒. พัฒนาการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

๕. พัฒนาการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นระบบ

๖. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

๗. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น โดยมุ่งเน้นผลงาน

--------------------------------------------------------------------------------

เป้าประสงค์ ( Purpose )

 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับบริการทางการศึกษา สูงสุด มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

๑. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางทั่วถึง

๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น

 

 R3

DSC 00crop

 

 

Joomla templates by Joomlashine