ขอเชิญร่วมงาน "งานสานฝันการศึกษา พัฒนาพรเจริญวิทย์"
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายธนากฤต เปริน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ผลเบิกจ่ายงบประมานดีเด่น ประจำปี 2561
ท่านผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ จากวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 22 สิงหาคม 2561
ท่านผู้อำนวยการนายประภาส ศรีสุพล มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจจกรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร ครูร่วมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลโลก สนุกเป็นเวลา ไม่บ้าการพนัน 12 มิถุนายน 2561
ร่วมให้กำลังใจ นาวสาวสิริยากร มิ่งโอโล นักขว้างจักร เยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันคัดเลือกยูธโอลิมปิค 2018
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้แนวคิดการปฎิบัติงานกับ ผู้บริหารคณะครู

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

  " โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิชาการ งานอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย "        

--------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Responsibility)

๑. โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติ

๒. พัฒนาการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

๕. พัฒนาการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นระบบ

๖. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

๗. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น โดยมุ่งเน้นผลงาน

--------------------------------------------------------------------------------

เป้าประสงค์ ( Purpose )

 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับบริการทางการศึกษา สูงสุด มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

๑. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางทั่วถึง

๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น

 

 boss2561

 R150-1

R150-2 

Copyright @ Porncharoen Wittaya School

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180

website::http://www.pcw.ac.th    E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Joomla templates by Joomlashine