ท่านผู้อำนวยการนายประภาส ศรีสุพล มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจจกรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร ครูร่วมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
นักเรียนแสดงกิจกรรมประกวดตัวละครในวรรณคดี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่
ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลโลก สนุกเป็นเวลา ไม่บ้าการพนัน 12 มิถุนายน 2561
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับท่าน ผอ.ประภาส ศรีสุพล 25 พ.ค.2561
กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา 28 พ.ค. 2561
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้แนวคิดการปฎิบัติงานกับ ผู้บริหารคณะครู
ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2561
ร่วมให้กำลังใจ นาวสาวสิริยากร มิ่งโอโล นักขว้างจักร เยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันคัดเลือกยูธโอลิมปิค 2018

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

  " โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิชาการ งานอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย "        

--------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Responsibility)

๑. โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติ

๒. พัฒนาการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

๕. พัฒนาการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นระบบ

๖. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

๗. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น โดยมุ่งเน้นผลงาน

--------------------------------------------------------------------------------

เป้าประสงค์ ( Purpose )

 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับบริการทางการศึกษา สูงสุด มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

๑. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางทั่วถึง

๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น

 

boss2561

 R3

DSC 00crop

 

 

Joomla templates by Joomlashine