เชิญติดต่อร่วมงานมุทิตาจิต 15 กันยายน 2560 ณ โดม 40 ปี
แปลอักษรถวายพ่อ ร.9
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนถวายอาลัย
นักเรียนลงนาม ถวายอาลัย
รับขวัญน้อง 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันสุนทรภู่
วันภาษาไทย
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา
มอบเกียรติบัตรวงโปงลางสาระศิลป์
อบรมจัดทำหลักสูตรศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

  " โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิชาการ งานอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย "        

--------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Responsibility)

๑. โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติ

๒. พัฒนาการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

๕. พัฒนาการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นระบบ

๖. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

๗. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น โดยมุ่งเน้นผลงาน

--------------------------------------------------------------------------------

เป้าประสงค์ ( Purpose )

 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับบริการทางการศึกษา สูงสุด มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

๑. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางทั่วถึง

๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น

 

directorpcw

 

R3

 

 

Joomla templates by Joomlashine